Všeobecné obchodné podmienky

I. Definícia pojmov

 

 1. PredávajúciPredávajúci Branislav Jánoš, IČO: 17503248, DIČ: 1020207408, IČ DPH: SK102020740, registrovaný v ŽR SR – Okresný úrad Bratislava, číslo živ. registra: 105-12263, miesto podnikania: Račianska 2418/144, 831 54 Bratislava, je prevádzkovateľ internetového obchodu - www.roces.sk.
 2. Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s predávajúcim.
 3. Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár obsahujúci informáciu o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 4. Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.roces.sk.
 5. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 15:00 hod. do 18:00 hod.
 6. Odberné miesto - uvedené v kontaktoch.

 

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

 1. Kupujúci objednáva tovar predávajúceho, uvedený v ponuke internetového obchodu roces.sk, elektronickou objednávkou. Každá objednávka musí obsahovať najmä: meno a priezvisko alebo obchodné meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
 4. Kupujúci má právo stornovať (vziať späť) objednávku bez poplatku najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky e-mailom na adresu: info@roces.sk. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom alebo telefonicky.
 5. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.,  zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „spotrebiteľ“) – je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia / prevzatia tovaru.  Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. V písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie: číslo faktúry, dátum prevzatia tovaru a číslo účtu alebo presnú adresu na vrátenie sumy zaplatenej za tovar. Pri vrátení tovar nesmie niesť známky opotrebovania, musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie a dokladu o kúpe) a schopný ďaľšieho predaja. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.
 7. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, bude spotrebiteľovi vrátená celá suma kúpnej ceny tovaru do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
 • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5 článok II. týchto všeobecných obchodných podmienok,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. z hygienických dôvodov: matrace, spodná bielizeň...) alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze (potraviny),
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
 • predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
 • lotérie a iné podobné hry.

 

III. Dodacie podmienky

 

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba, Slovenská pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.
 2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne zadaním nesprávnej adresy kupujúcim.
 4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru zaznačí do prepravného listu. Kupujúci je o tejto skutočnosti povinný ihneď upovedomiť predávajúceho. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
 6. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad - faktúru, príp. zjednodušený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

 

IV. Platobné podmienky

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Súčasťou ceny nie sú dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka.
 2. Kupujúci vykonáva platbu, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:
  Pred prevzatím tovaru:
  • Bankovým prevodom / Vkladom na účet
  Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.
  Pri prevzatí tovaru:
  • Dobierkou (zásielková služba)
  • Osobne
 3. Zvýhodnené (akciové) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.

 

V. Záručné a reklamačné podmienky

 

 1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.
 2. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
 3. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie odporúčame kupujúcemu zaslať predávajúcemu e-mail na adresu info@roces.sk, vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po odoslaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote e-mailom alebo poštou.
 4. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.
 5. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatňuje po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Náklady na odborné posúdenie ako aj všetky ostatné s tým súvisiace vynaložené náklady znáša kupujúci. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis), náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znovuuplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znovuuplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 6. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
 7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho, používaním tovaru v rozpore s bežnými zvyklosťami či v rozpore s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na bežné a prirodzené opotrebenie výrobku, ktoré môže byť závislé od intenzity jeho používania, ani na mechanické opotrebenie, či poškodenie výrobku, ak k nemu dôjde hrubou silou. Zákazník je povinný uplatniť si reklamáciu prvej zistenej vady bezodkladne po jej zistení, prejavení sa a ďalej výrobok nepoužívať, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku závady, prípadne ju včas odstrániť.

 

 

VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

 1. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami", sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. O priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Doplnenie k obchodným podmienkam:

Prevádzkovateľ poučuje zákazníkov, že orgánom dozoru v oblasti predaja, predaja cez internet a spotrebiteľských práv je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, ul. Prievozská č. 32, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava 27, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi